Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Delprogramkoordinator, 100 % fast stilling

Er du opptatt av levekår og sosial bærekraft? 
Nå har du mulighet til å være med på et spennende og nyskapende arbeid. 

Program for områdesatsing skal bidra til mer velferd og utjevning av levekårsforskjeller. Vi søker nå etter koordinator for delprogrammet arbeid. Kommunens levekårskartlegging viser at det er en geografisk opphopning av ressurser, belastninger og store levekårsforskjeller i Fredrikstad. Program for områdesatsing skal bidra til å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår i tre utvalgte levekårsutsatte områder. Gjennom en helhetlig og sammenhengende innsats skal programmet legge til rette for å styrke offentlige tjenester, lokalsamfunn, sosiale nettverk og tillit og kultur i områdene. I planlegging og gjennomføring skal lokale innbyggere, organisasjoner, næringsliv og offentlige instanser involveres. 

Gjennomføringen av innsatsen organiseres som et program i perioden 2023-2033. Barn, unge og deres foreldre er den primære målgruppen, og tema for innsatsen er oppvekst og utdanning, arbeid og bo- og nærmiljø. Det overordnede målet for delprogram arbeid er at flere unge og foreldre i de utpekte områdene er i ordinært arbeid med varig tilknytning til arbeidslivet, gjennom forbedring av offentlige tjenester og i samarbeid med næringslivet.

Et tverrfaglig team med to områdeutviklere og en delprogramkoordinator for hvert av de tre fagtemaområdene, vil utgjøre kjernen i programarbeidet. Som ansatt i programmet blir du også en del av virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling, organisert i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 

 

Arbeidsoppgaver
Understøtte programmets gjennomføring ved å lede, utvikle, følge opp og koordinere aktivitetene i delprogrammet:

 • Følge opp og koordinere delprogrammets samlede prosjekt- og aktivitetsportefølje, ved å kvalitetssikre gjennomføringen av tiltak og prosjekter i delprogrammet i samarbeid med aktørene.
 • Være pådriver for, og gjennomføre medvirknings og samspillsprosesser (prosessledelse).
 • Initiere, utvikle og drifte enkeltprosjekter i delprogrammet (prosjektledelse).
 • Levere delprogrammets årlige handlingsplan og øvrig rapportering, i tråd med programmets retningslinjer.
 • Være faglig støttespiller i programteamet, med særskilt ansvar for fagområdet sysselsetting.
 • Det må påregnes også andre oppgaver knyttet til kommunens arbeid med folkehelse og levekår.


Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen sosialt arbeid, helse- eller pedagogikk.
 • Arbeidserfaring fra tverrfaglig samarbeid innen kommunalt helse- og sosialt arbeid.
 • Erfaring med prosjektledelse.


Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne.
 • God rolleforståelse og evne til å skape gode relasjoner.
 • Strukturert, og har gode evner til å koordinere egne og andres initiativ.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, er lydhør og løsningsfokusert.
 • Engasjement, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Selvstendig og initiativrik.
 • Opptatt av å skape resultater.
 • Målrettet og inkluderende.

 

Ønsket kompetanse

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid- og kontinuerlig forbedring.
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og sysselsetting.
 • Erfaring fra styringssystemene i offentlig sektor.
 • God forståelse for ideell sektor og kjennskap til frivillighet og privat næringsliv.
 • Du kan organisere, planlegge og gjennomføre aktiviteter.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Vi tilbyr
Samfunnsnyttig, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer.
Fleksibel arbeidstid.

Andre vilkår
Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.