Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Helgestilling x 3, vpl/spl,studenter /helsefagarbeidere /høgskolestudenter

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til aktivitet og- arbeid, og utvikling av gode nettverk for den enkelte.


De ledige stillingene er ved en avdeling som holder til på Rolvsøy i virksomhet Livsmestring Nord. Avdelingen gir døgnkontinuerlig tjenester. Personalet jobber pr i dag på tvers av de to fysisk atskilte enhetene, men i forbindelse med en større organisasjonsutvikling, med blant annet samorganisering av dagtilbud og tjenester i hjemmet, vil avdelingen bli delt i to høsten 2024. Som ansatt i våre tjenester må man påregne å bistå andre avdelinger i etaten ved behov.


Vi lyser ut 2 stillinger på 24% med arbeid hver annen helg og 1 stilling på 17,25% med arbeid hver tredje helg. Stillingene har ordinære vakter dag og aften
Stillingene er ledig fra d.d. 


Arbeidsoppgaver

Som ansatt hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Du skal bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid VIL være og ta i mot veiledning fra kolleger  og gi veiledning til kolleger i avdelingen. Du skal også bidra til å ivareta et godt arbeidsmiljø. 


Kvalifikasjonskrav

 • Er under utdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå. Helsefagarbeidere, og andre bachelorstudenter, kan vurderes
 • Sertifikat klasse B
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Ønskede kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

 • Sertifikat klasse B, manuelt gir
 • Erfaring i arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning
 • Erfaring med og kapasitet til å håndtere arbeid med psykiske lidelser, atferdsproblematikk, forflytning og miljøterapeutiske tilnærminger.
 • Erfaring og kunnskap med data som arbeidsverktøy, spesielt rundt fagprogrammet Gerica
 • Kunnskap om Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og erfaring innenfor kapittel 9, som omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning


Du liker utfordringer, kan håndtere krevende situasjoner og motiveres av å kunne bidra til at andre mestrer sine liv når livet skjer. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand opplæring og hjemmehjelp og helsetjenester i hjemmet. Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester. Du er ydmyk og tar ansvar i relasjonen og den vanskelige samtalen, og du kan reflektere over egen væremåte, søker råd og veiledning fra dine kollegaer, samtidig som du deler din erfaring og kunnskap.


Du liker å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er fleksibel, løsningsorientert, engasjert, og tar i et tak der det trengs. Det er viktig for oss med godt humør og endringsoptimisme, og at du er en god motivator og en god rollemodell for dine kollegaer for at vi skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
Personlige egnethet, holdninger og motivasjon vil bli vektlagt ved tilsetting.


Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig utvikling.
 • Vi har en strukturert arbeidshverdag med ulike aktiviteter og gjøremål, og det er planlagte møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene og faglig utvikling hos personalet.
 • Avdelingen har et sosialt, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mye godt humør og positiv innstilling.
 • Kommunen har gode pensjons og forsikringsordninger

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse. 
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

 

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.